Disclaimer

Dit platform is bedoeld als aanzet tot het goede gesprek. Onderwerp: de toekomst van de Utrechtse binnenstad 2040, in het kader van de Omgevingsvisie Binnenstad. Het platform is samengesteld door de projectgroep op basis van gemeentelijke informatie, onderzoeken, bijeenkomsten van de Binnenstadgroep, reacties tijdens de startbijeenkomst en visies en documenten van partijen in de stad. Het is NIET vastgesteld door het college of de gemeenteraad. Het platform geeft een overzicht van vragen en dilemma’s waarvoor de Binnenstad zich nu en in de toekomst gesteld ziet. Misschien zijn er nog andere vragen of dilemma’s die van belang zijn voor de toekomst van de Binnenstad. Uiteraard horen we die dan graag. Voor feitelijke informatie kunt ook de achtergronddocumenten elders op de website raadplegen. Deze kunt u HIER raadplegen.  

In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Voor het zover is, moeten alle nationale, provinciale en gemeentelijke overheden voor hun grondgebied een omgevingsvisie opstellen, een strategische lange termijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving. Daarin worden alle waarden en belangen in een gebied geïnventariseerd, waarbij alle onderdelen van die leefomgeving aan bod komen en met name de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie is de basis van omgevingsplannen en -programma's, waaraan vergunningen in de toekomst zullen worden getoetst.

De Omgevingsvisie Binnenstad is een deelomgevingsvisie van de Omgevingsvisie voor geheel Utrecht, zie ook www.utrecht.nl/omgevingsvisie. Dat betekent dat de kernopgaven waarvoor Utrecht zich als gemeente heeft gesteld, erin worden uitgewerkt voor zover de historische binnenstad en het Stationsgebied er toe kunnen bijdragen.

Cookie settings